PROJEKTY GIMNAZJALNE

SOSNOWIEC

PROJEKTY GIMNAZJALNE

Regulamin projektów gimnazjalnych obowiązujący

w Gimnazjum nr 15 w Sosnowcu

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Zgodnie z art. 21a tego Rozporządzenia „… projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

 1. wybranie tematu projektu:
 2. określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji oraz formy prezentacji;
 • wykonanie zaplanowanych działań;

Ad. I

Wybór tematu projektu:

 

 1. Do końca maja roku poprzedzającego rok szkolny, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, nauczyciele ustalają ich temat przewodni.
 2. W terminie do końca września roku szkolnego, w którym będzie realizowany projekt edukacyjny- nauczyciele wspólnie ustalają zestaw projektów edukacyjnych do realizacji w danym roku szkolnym.
 3. Projekty mogą być realizowane przez jednego nauczyciela w jednej klasie , między- oddziałowo lub przez kilku nauczycieli między przedmiotowo.
 4. Uczniowie dokonują wyboru tematu projektu, który będą realizować w terminie -do końca listopada.
 5. Tematy mogą się powtórzyć w ramach różnych klas, a nie w ramach jednej klasy.

Aneks do AD I.

Czynności uczniów:

 

Uczniowie rozpoczynający pracę nad projektami powinni:

 • rozważyć istniejące już dobre przykłady

 • zaakceptować projekt – wysoką motywacje uczniów wzbudzają szczególne projekty związane z przyszłym miejscem ich pracy, miejscem nauki, związane z przemysłem, rozwiązujące problem osób sprawnych inaczej, związane z samym uczniem – jego hobby, czy innymi potrzebami,

 • rozważyć szansę wykonania projektu w praktyce,

 • rozpoznać źródła porad i pomocy,

-zaplanować strategię działania,

 • opracować szczegółowe plany działania zawierające czas przeznaczony na wykonanie każdego elementu oraz nazwiska członków grupy odpowiedzialnych za każdy element,

 • określić sposób komunikacji pomiędzy członkami grupy.

Czynności nauczycieli:

Nauczyciele wdrażający do praktyki szkolnej metodę projektów w fazie przygotowania swoje czynności powinni ukierunkować na :

 • uzgodnienie takiego tematu projektu, aby uczniowie mieli możliwość zaprezentowania i wykonania gotowego wytworu

 • projektowanie zadań w taki sposób, aby stanowiły dla uczniów wyzwania i umożliwiały podejmowanie różnorodnych zadań,

 • projekt ma być prowadzony w ramach wiedzy nauczyciela,

 • formułowanie celów w taki sposób, aby uczniowie jasno rozumieli, czego się od nich oczekuje,

 • rozstrzygnięcie, wraz z uczniami prawa do ostatecznego dokumentu,

 • zaplanowanie spotkań z grupą,

 • określenie barier, jakie uczniowie mogą napotkać w trakcie wykonywania projektu.

 1. II

Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji:

 

 1. Opiekunowie projektów omawiają z uczniami: scenariusz projektu, harmonogram działań projektowych, wspomagają podział zadań w grupie, przygotowują kontrakt, omawiają wzory dokumentów, kryteria oceniania projektów i jego realizacji.

 

Kontrakt powinien zawierać:

 • temat projektu i jego cele (opis projektu)

 • formę wykonania projektu ( rozwiązania problemu),

 • zadania dla poszczególnych członków grupy,

 • źródła, które powinni wykorzystać,

 • kryteria oceny projektu,

 • opracowanie planu sprawozdania projektu.

 

 1. Opiekunowie projektu i nauczyciel pracujący z uczniami przygotowują kartę projektu.
 2. Formy prezentacji: wystawa, makieta z opisem, modele, albumy ilustrowane zdjęciami, wykresami, szkicami, relacjami pisemnymi, plakat lub seria plakatów, collage, inna forma plastyczna, broszura, ulotka, gazetka, prezentacja doświadczenia wykonana przez ucznia, raport z przeprowadzonego badania, prezentacja multimedialna, strona internetowa, model, , relacja z publicznej debaty, przestawienie teatralne i inne działania ustalone z nauczycielami – opiekunami projektu.
 3. III

Wykonanie zaplanowanych działań:

 1. Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu.
 2. Koordynator wyznaczony przez dyrektora szkoły ustala z innymi nauczycielami przebieg prezentacji w ramach Tygodnia Projektów.
 3. Opiekun projektu dokonuje oceny projektu w formie: „zaliczony”, „niezaliczony”. Uczniowie wyróżniający się w realizacji projektu mogą otrzymać ocenę z przedmiotu, z którego realizują projekt.
 4. IV

Publiczne przedstawienie rezultatów projektów;

 

 1. Projekty są realizowane i prezentowane przez uczniów klasy II Gimnazjum w bieżącym roku szkolnym, zgodnie z ustaleniami zawartymi w kalendarium na każdy rok szkolny jednak nie później niż do 15 maja.
 2. Dwa tygodnie od zakończenia prezentacji projektów uczniowie pod opieką nauczycieli składają sprawozdania z realizacji projektów na ręce koordynatora, a ten przekazuje je dyrektorowi.
 3. Termin prezentacji projektów w roku szkolnym 2017/2018 do końca kwietnia 2018 r.(dokładny termin po ustaleniu z DYREKCJĄ szkoły).

 

Ustalenia ogólne:

 1. Uczeń Gimnazjum realizuje jeden projekt w trzyletnim cyklu kształcenia gimnazjalnego.
 2. Temat projektu zrealizowanego w Gimnazjum będzie wpisywany uczniowi na świadectwie kończącym szkołę.
 3. Zespoły projektowe mogą liczyć od 2 do 4 osób( w szczególnych przypadkach dopuszcza się grupę 5 osobową i 1 osobową w indywidualnych sytuacjach), a nauczyciel pracujący nad projektami nie może mieć więcej niż 4 grupy w szkole.
 4. Udział i zaangażowanie ucznia w prace nad projektem mają wpływ na ocenę z zachowania .
 5. Szczegółowe kryteria oceny z zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są w WSO i Statucie Szkoły.

 

Rola nauczycieli:

 1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole.
 2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa szczegółowe warunki projektów edukacyjnych- zwanych dalej regulaminem.
 3. Dyrektor szkoły wprowadza zarządzeniem zapisy regulaminu.
 4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora projektów.
 5. Do zadań szkolnego koordynatora projektów należy:

 

 1. Udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu,
 2. koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów,
 3. przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny,
 4. nadzór nad dokumentacją projektów,
 5. organizację prezentacji projektów,
 6. koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest między-przedmiotowy.
 7. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu.
 8. Wychowawca klasy jest zobowiązany do:
 9. Poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 10. Prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu prze wszystkich uczniów klasy, w szczególności:
 • monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,

 • przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom.

 1. c) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania,
 2. d) prowadzenie odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego ( dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, i inne ustalone przez szkołę)

Ustalenia dodatkowe:

 1. Dyrektor Szkoły decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach – na udokumentowany wniosek rodziców.
 2. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).
 3. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.
 4. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

 

TEMATY PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 1. „Wpływ rozwoju technologii informacyjnej na życie człowieka.” (mgr Katarzyna Bańka)
 2. „Moja miejscowość w oczach obiektywu.” (mgr Katarzyna Bańka)
 3. „Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego.” (mgr Katarzyna Bańka)
 4. „Warum Deutsch? – Dlaczego warto uczyć się j.niemieckiego?”(mgr Marta Ziuziańska)
 5. „ LITERATURA NA EKRANIE” (mgr Violetta Wojtyńska)
 6. „Sport moje hobby” (mgr Bartłomiej Soroka)
 7. „Historia siatkówki. Jak zmieniła się dyscyplina na przełomie lat.” (mgr Bartłomiej Soroka)
 8. „Osiągnięcia polskich siatkarzy na przełomie ostatnich lat.” (mgr Bartłomiej Soroka)
 9. „Rola rozgrzewki w treningu sportowym. „(mgr Bartłomiej Soroka)
 10. „Rola sportu w moim życiu. Uczy, kształtuje i ….” (mgr Bartłomiej Soroka)
 11. „Ewolucja stylów pływackich” (mgr Łukasz Załucki)
 12. „Polscy medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich” (mgr Łukasz Załucki)
 13. „Stadion Śląski – projekt na miarę XXI wieku.”(mgr Robert Korzeń)
 14. „Skoki narciarskie – ewolucja na przestrzeni XX i XXI wieku.” (mgr Robert Korzeń)
 15. „CHEMIA W NASZYM DOMU”(mgr Małgorzata Chudzicka)
 16. „Jakie są wady i zalety ekologicznych źródeł energii?”(mgr Bożena Pieniążek)
 17. „Kultura i tradycje w Kanadzie.” (mgr Beata Brodowska)
 18. „Kultura i zabytki w Londynie.” (mgr Beata Brodowska)
 19. „Co wyróżnia Amerykę Północną spośród innych kontynentów?” (mgr Beata Brodowska)
 20. „Nauka pod krawatem – porównanie systemów edukacyjnych w Polsce i Wielkiej Brytanii.”(mgr Anna Stawiarz)
 21. „Święta Bożego Narodzenia w Polsce i Wielkiej Brytanii – podobieństwa i różnice.”

(mgr Anna Stawiarz)

 1. „Co jedzą Brytyjczycy – tradycje i zwyczaje żywieniowe w Wielkiej Brytanii.” (mgr Anna Stawiarz)
 2. „Sztuka ludowa a sztuka użytkowa.” (mgr Agnieszka Kołaczyńska)
 3. „Kompozytorzy, którzy zostali wpisani do światowej literatury muzycznej.” (mgr Agnieszka Kołaczyńska)
 4. „Topos theatrum mundi w filozofii, literaturze, malarstwie różnych epok i współczesnej piosence”. (mgr Iwona Wilczyńska)
 5. „Moja szkoła w tradycji narodowej i wartościach humanistycznych.” Sposób realizacji projektu – film promujący szkołę. (mgr Iwona Wilczyńska)
 6. „Polscy Olimpijczycy”, (mgr Dorota Kwaśniewska)
 7. „Jestem FIT- zdrowy styl życia” (mgr Dorota Kwaśniewska)
 8. „Historia Kolei Żelaznych na ziemiach polskich” (mgr Wiktor Puchała)
 9. „Dzieje przemysłu w Zagłębiu Dąbrowskim” (mgr Wiktor Puchała)
 10. „Jan Paweł II – patron rodzinny” (mgr Maria Marzec)
 11. „Trzeba być dobrym jak chleb – św. Brat Albert Chmielowski” (mgr Maria Marzec)
 12. „Zabytki Sosnowca.” (mgr Beata Szydłowska)
 13. „Mój sportowy idol.” (mgr Dorota Zaczyńska)
 14. „Czy matematyka występuje w parze ze sportem?” (mgr inż. Małgorzata Rusak)
 15. „Jednostki miar i wag na mapie świata.” (mgr Sławomir Spyra)

 

Przykładowy plan sprawozdania

Plan sprawozdania:

 1. Strona tytułowa
 • Tytuł/temat projektu

 • Nazwiska i imiona osób pracujących przy projekcie, nazwisko nauczyciela koordynującego projekt.

 1. Spis treści
 2. Podziękowania:
 • dla osób, instytucji, które poświeciły swój czas, udzieliły wam pomocy.
 1. Streszczenie:
 • przedstawia wasze najważniejsze osiągnięcia
 1. Wstęp:
 • przedstawiacie, dlaczego zainteresowaliście się tematem, podajcie cele,

 • przedstawiacie problem, który jest tematem projektu,

 • opisujecie osiągnięcia autorów projektu.

 1. Część główna:
 • zatytułowane rozdziały,

 • prezentacja rozwiązania,

 • opis metod dojścia do celu.

 1. Wnioski
 2. Rekomendacje:
 • przedstawienie działań, które trzeba podjąć, aby wdrożyć projekt,

 • opis efektów, jakie przyniesie zastosowanie projektu.

 1. Załączniki np.:
 • plakaty, makiety, ankiety, formularze, tabele, wykresy, rysunki, akty prawne, kosztorysy itp.
 1. Bibliografia
 • niewskazane jest korzystanie z Wikipedii

 

 

Jedna odpowiedź

 1. administrator pisze:

  Uwaga!!! Termin do skończenia projektów przedłuża się z lutego aż do maja

Odpowiedz na „administratorAnuluj pisanie odpowiedzi

Zawartość nie jest dostępna.
Proszę pozwolić ciasteczka klikając Akceptuj na banerze

Ta strona korzysta z ciasteczek oraz chcemy ciebie poinoformować, że wraz z ustawą RODO zaaktualizowaliśmy politykę prywatności oraz zmniejszyliśmy ilość przetwoarzanych danych. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. CZYTAJ DALEJ.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close